Боцюрків Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950)

img032Книжка проф. Богдана Боцюрківа присвячена дослідженню обставин офі­ційної ліквідації УГКЦ радянською державною владою шляхом її насиль­ницького «возз’єднання» з РПЦ на т. зв. «Львівському соборі» 1946 р. та подібної «православізації» Мукачівської єпархії у 1949 p., знищення мо­настирів і чернечих згромаджень, а також зруйнування структур цієї Цер­кви на території сучасної Польщі й Словаччини. У монографії розкрито причини та механізми репресивної антиунійної політики сталінського режи­му, успадковані від царської влади, а також показано інструменталізацію РПЦ радянськими органами держбезпеки задля атеїстичної за своєю суттю політики. Широке використання документальних матеріялів, доступ до яких став можливим із відкриттям таємних архівів КПРС і КДБ, надав змогу представити проблематику без тих величезних викривлень, притаманних радянській історіографії та її сучасним епігонам, які ще й досі перешко­джають повноцінній реабілітації УГКЦ та врегулюванню церковно-дер­жавних і міжконфесійних взаємин в Україні.

Богдан Боцюрків. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / переклад з англійської Наталії Кочан, за ред. Олега Турія. – Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2005. – 268 с.

замовити у видавництві