Скочиляс Ігор. Галицька (Львівська) єпархія XII-XVII століть: організаційна структура та правовий статус

img048Монографія присвячена дослідженню організаційної структури та правового статусу Галицької (з 1539 р. – Львівської) єпархії від часу її заснування в середині XII ст. до кінця XVIII ст., коли в Га­личині розпочалися австрійські секуляризаційні реформи, а на Поділлі російська влада ліквідувала унію. У роботі, що опирається на багату джерельну базу, сучасний науковий інструментарій і між­дисциплінарний підхід, особливу увагу звернено на тісний зв’язок між тогочасною українською (руською) культурою та Східною церквою (Православною, а з 1700 р. – й Унійною). їхня взаємодія у середньовіччі та в ранньомодерний період допомагала формувати українську етнічну територію в різних її регіональних виявах, а також маркувати західну й, частково, південну межі розселення української етноконфесійної спільноти. Єдиний географічний простір Галицької (Львівської) єпархії, домінуюча києвохристиянська (передовсім літургійна) традиція, спільний слов’янсько-візантійський обряд, усталена еклезіальна пам’ять про минуле та подібна «ментальна географія» в сукупності тво­рили елементи тяглості. За умов конфесійних, політичних і станових поділів церковні структури – від владичої резиденції до парафії включно – відіграли важливу, а іноді й вирішальну роль у збережен­ні єдності української культури, долучившись на теренах Галичини і Поділля, а в окремі періоди -також Брацлавщини, Південної Київщини та Русо-Влахії, до формування протонаціональної са­мосвідомості сучасних українців та, почасти, молдаван і румунів.

Для фахівців з історії та культури домодерної України, а також студентів і всіх тих, хто цікавить­ся історичною традицією й духовним життям сучасних християнських Церков у країнах Східної та Центрально-Східної Європи.

The monograph represents a thorough research of the organizational structure and the legal status of the Eparchy of Halych (Eparchy of Lviv since 1539). The study covers the period from the establishment of the eparchy in the middle of the 12th century through to the time of the Austrian reforms in Galicia and the liquidation of the Union in Podolia by Russian authorities at the end of the 18th century. The work is based on a huge number of sources. The author employs contemporary scholarly methods and the interdisciplinary approach. Special attention is paid to a close connection between the Ukrainian (Ruthenian) culture and the life of the Orthodox (Uniatic since 1700) Church in medieval and modern times. The author demonstra­tes how the interaction of the Ukrainian culture and ecclesiastical life influenced the formation of the Ukrainian ethnic territory with its multiple regional variations, especially of the western and southern borders of the Ukrainian ethnic and confessional community settlement. A single geographical space of the Eparchy of Halych (Lviv), the domination of the Kyivan Christian tradition, the common Byzantine rite, the permanent ecclesiastic memory of the past and «mental geography» – all these factors provided the historical continuity and played a pivotal role in preserving the identity of the Ukrainian culture in the reality of various confessional and political divisions on different levels of the Church from the eparch to the parish. The interplay of these factors on the territory of Galicia and Podolia (and at times also in the regions of Braclav, Southern Kyiv and Ruthenian Moldavia) considerably contributed to the formation of protonational self-consciousness of the Ukrainians as well as of the Moldavians and the Romanians.

The book is intended for specialists in history and culture of premodern Ukraine, for students and all who are interested in the history and spiritual life of Christian Churches of Central-Eastern Europe.

Скочиляс Ігор. Галицька (Львівська) єпархія XII-XVII століть: організаційна структура та правовий статус. – Львів: Видавництво Українского Католицького Університету, 2010. – xxiv + 832 с. + 16 с. кольор. іл.